Ga naar de homepage van Americaweb.nl...                   
 

Notitie Leefbaarheid

Start
Terug

 

 

Hieronder vindt u de "Notitie Leefbaarheid" van 2004.
(Dit is de meest recente versie)

Algemeen   
America is met 2173 (per 1-1-2004) inwoners een van de grotere kerkdorpen van de gemeente Horst aan de Maas. In America staan 783 woningen. Het is een actieve gemeenschap met ruim 50 verenigingen en stichtingen. Het van oudsher agrarische karakter vindt men nog steeds terug in het dorp. Naast moderne veeteelt, land- en tuinbouwbedrijven, champignonbedrijven en de muzikale successen van onze fanfare St. Ceacilia en Rowwen Hèze is America landelijk en internationaal bekend door twee grote recreatieparken, resp. Loohorst en Het Meerdal. Voor duizenden mensen wordt "vakantie in America" jaarlijks werkelijkheid. 

1.0 Bevolking
De Americaanse bevolking heeft de laatste jaren een flinke groei gekend. De bevolking van America is verder zeer gemêleerd. Behalve in America geboren Americanen zijn er in de loop van de tijd veel mensen komen wonen, die óf in America óf in de plaatsen in de omgeving (Venlo, Venray, Deurne en Horst) hun werk vinden. 
In de diverse wijken zijn jongeren en ouderen goed geïntegreerd. Veel jonge en oudere Americanen zouden graag in America blijven wonen.
Nieuwkomers worden over het algemeen goed geaccepteerd door de bewoners en voelen zich al gauw Americaan. Men ziet ook dat een aantal mensen na verloop van tijd actief gaan deelnemen aan het verenigingsleven. Nieuwe bewoners worden door vertegenwoordigers van het Peelklokje bezocht en ontvangen een informatiepakket; tevens worden nieuwe bewoners (indien gewenst) in het Peelklokje vermeld.

Een momentopname van de bevolking op 1-1-2004: 

Leeftijds categorie

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

>79

Totaal

Aantal inwoners (2003)

303

331

204

349

397

229

185

127

26

2151

Procentueel

14,1

15,4

9,5

16,2

18,5

10,6

8,6

5,9

1,2

 

Aantal inwoners (2004)

290

340

216

317

419

240

189

130

32

2173

Procentueel

13,3

15,6

9,9

14,6

19,3

11,0

8,7

6,0

1,5

 


2.0 Wonen
2.1 In het uitbreidingsplan ‘’In ’t Slik’’ is ruimte voor ca. 55 woningen, waarvan nu ruim de helft gerealiseerd is. Dit geeft aan dat er veel animo bestaat om in America te wonen. In 2005 zullen er 12 woningen worden bijgebouwd, waaronder 7 starterswoningen (< €170.000,-). In de jaren daarna (tot/met 2008) zullen er nog 15 woningen gebouwd worden. Dit betekent dat de komende jaren “In ’t Slik” volgebouwd zal worden. 
Tevens is het mogelijk dat er nog één of enkele woningen in het kader van de reconstructiewet (Ruimte voor ruimte) extra mogen worden gebouwd; dit is echter nog onzeker.
Op de locatie van het voormalige RABO-bankgebouw is een appartementen-complex (6 eenheden) en 4 vrijstaande woningen, tezamen met het servicekantoor van de RABO-bank gerealiseerd. Behalve hier zijn er 4 seniorenwoningen aan de Zwarte Plakweg gebouwd. Het is jammer dat de woningbouw in America zo ongelijkmatig over de jaren heen verdeeld is, nu (te) veel woningen, de komende jaren te weinig. Met name de verkoop van appartementen in het appartementencomplex (Residentie den Turfsteker) loopt niet zo vlot; hiervan zijn er nog 3 te koop.
In onze visie zou er de komende jaren continu ca. 5 woningen per jaar gebouwd moeten worden, zodat mensen (ouderen en jongeren) in America kunnen blijven wonen, als ze dat willen. 
Wat de werkelijke woningbehoefte in America is, en voor welke categorie woningen moet worden gebouwd, is niet geheel duidelijk geworden uit het vorig jaar uitgevoerde woningbehoefte onderzoek in de gemeentes Venray, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Horst aan de Maas. 

Nabij het voormalige Jeugdhuis, thans Accommodatie “ Aan de Brug” (een gebouw waar momenteel meerdere verenigingen onderdak vinden) is tevens een complex van 13 woningen gesitueerd. Een gebouw met 2 verdiepingen met een lift. In de aanliggende ruimtes zijn enkele zorginstanties (Groene Kruis, prikdienst) ondergebracht. Met name voor de ouderen zijn er voorzieningen gekomen, zodat deze grote groep inwoners voor al haar activiteiten in één gebouw terecht kunnen.
We hebben de indruk dat de bewoners van het zgn. Wozoco zich happy voelen en graag in dit complex wonen. Voorzieningen, aankleding en aanpassingen in en om het gebouw hebben de laatste jaren steeds meer vorm gekregen, wat de woonvreugde ongetwijfeld alleen maar zal verhogen. In 1998 is het Woonzorgcomplex officieel geopend en tevens voorzien van automatische deuren, waardoor de toegankelijkheid voor minder validen en rolstoelgebruikers aanmerkelijk verbeterd is. De bovenverdieping van de gemeenschapsaccommodatie is voorzien van een traplift, waardoor deze verdieping ook toegankelijk is voor minder validen .
Uit de dorpsraad en de KBO is er een aantal jaren geleden een Werkgroep Ouderenzorg opgericht, die samen met de St. Synthese een aantal projecten opgezet heeft voor ouderen. Binnen de KBO’s, de Ouderenhuisvesting en de Dagopvang voor Ouderen van America. De ervaringen met de dagopvang zijn positief; het aantal deelnemers aan de dagopvang is momenteel erg laag. 

2.2 Sinds enkele jaren bestaat ook regelmatig de mogelijkheid voor ouderen om huurwoningen in minder of meerdere mate te kunnen kopen. We vinden dat er ook voor de ouderen, die willen huren, de mogelijkheid hiervoor moet blijven bestaan. 

2.3 Het blijkt dat er een gebrek aan sociale woningbouw is. Er zal in 2006 woningbouw van deze categorie verwezenlijkt worden. De indruk bestaat dat steeds meer mensen interesse hebben om hun huurwoning te kopen, als dit mogelijk is. Hierbij verwijzen we naar het woonbehoefte onderzoek 2003. 

2.4 Het nieuwe systeem van toewijzen van huurwoningen heeft tot gevolg dat na inschrijving (ook via internet) men blijft ingeschreven totdat er een gepaste woning is gevonden. Urgente gevallen gaan altijd voor. Met dit systeem heeft men controle op de frequentie van reageren op een bepaalde woning of buurt. Het systeem is niet meer inkomensafhankelijk of binding met het dorp. Streven is dat een aanvrager een woning heeft binnen 3 jaar. Seniorenwoningen worden bestemd voor 55-plussers. De kwaliteit van de woning zal een steeds grotere rol gaan spelen. 

2.5 De kwaliteit van de woningen is redelijk tot goed te noemen, alhoewel er nogal wat oudere woningen liggen. M.n. voor ouderenwoningen bestaat de wens om deze op te plussen, d.w.z. zodanig aan te passen, dat woningen ook voor minder validen bewoonbaar blijven; dit gebeurt in de praktijk niet. Ouderen willen graag oud worden in hun eigen vertrouwde omgeving. Ouderen kunnen zich laten adviseren om hun woning zodanig in te richten dat ze zo lang mogelijk in hun woning kunnen blijven wonen. Met de St. Synthese is het Project woonadviseurs opgezet. 

2.6 De kwaliteit van de woonomgeving laat hier en daar te wensen over. Ons voorstel is dan ook om inwoners actief te betrekken bij de bepaling van die kwaliteit. We denken dan o.a. aan het onderhoud van groen, aanleg van speelterreintjes e.d. in de buurten. 
Hier zou een taak weggelegd kunnen zijn voor buurtverenigingen. Bij de gemeente is al voorgesteld om buurtverenigingen te subsidiëren. We vinden dat hier vanuit de gemeente ook een financiële tegemoetkoming tegenover moet staan voor een buurtvereniging. Dit zal de kwaliteit van de buurt qua woonomgeving, maar ook de sociale binding, ongetwijfeld ten goede komen. Momenteel functioneert dit al in enkele buurten in America. De bewoners van Doenssenstraat / Rustven, Zouavenstraat en het Ericaplein hebben het onderhoud al enige jaren in eigen hand. 

Ook verenigingen onderhouden de omgeving van hun omliggend gebied. Hengelsportvereniging De Put is hiervan een goed voorbeeld. Zij onderhouden hun viswater en omgeving al een groot aantal jaren. Dit ligt er dan ook uitstekend bij. Dit is gemeentelijk groen en onderhoud hiervan zou ook beloond moeten worden. 
In het buitengebied en langs de wegen naar de kern toe zijn de afgelopen jaren nogal wat nieuwe bomen aangeplant, hetgeen als een mooie verfraaiing gezien mag worden. Ook de aanleg van de “Heere Peel” aan de Peelheideweg (soort mini Peellandschap) heeft bijgedragen tot de verfraaiing van het buitengebied. 
Onderzoek door de Dorpsraad naar een eventuele nieuwe bestemming voor het terrein, wat jarenlang door Benegas gebruikt is voor opslag en distributie van gas, en waarvan NS Vastgoed BV grotendeels eigenaar is, heeft vanwege de renovatie van de kern, geen prioriteit gekregen. 

De woonomgeving wordt ook niet door iedereen als erg veilig ervaren. De aanwezigheid van veel “vreemdelingen” in het dorp draagt hier ongetwijfeld aan bij. Dit is bekend bij gemeente en politie en heeft de aandacht. 

3.0 Voorzieningen

3.1 America is vrij redelijk voorzien voor wat betreft voorzieningen. Er is een redelijk aanbod van winkels. Een actieve ondernemersvereniging timmert aan de weg en bestaat momenteel uit ca. 20 leden. 
De volgende voorzieningen zijn momenteel aanwezig:
* een apotheekhoudend huisarts, 
* een afdeling van het Groene Kruis; het ziet er naar uit dat deze voorziening vanaf begin 2005 zal gaan vervallen; er ligt momenteel een vraag hierover de bij de gemeente.
* een fysiotherapeut / acupuncturist. Ook voor een overgangsconsulente en voor voetverzorging / pedicure kan men ergens terecht. 
* een minipostkantoor, dat ondergebracht is bij de supermarkt.
* twee gemeenschapsruimtes. Er is daarnaast wel eens behoefte aan een grotere feestzaal voor bruiloften en partijen e.d.. Hiervoor gaan veel Americanen naar gelegenheden in de omliggende dorpen. 
* een peuterspeelzaal
* een basisschool (ca. 240 leerlingen, het aantal hiervan loopt de laatste jaren terug).
* er zijn nog een 3-tal café’s in America: Boëms Jeu, Den Tref en Bar Disco Columbia.
* Open Jongerencentrum Cartouche. 
* een cafetaria en een bedrijf dat catering verzorgt. 
* Er is nog een servicepunt van de RABO-bank, die de mogelijkheid biedt om geld te pinnen uit de muur. Ook is dit kantoortje twee dagdelen in de week geopend om bankzaken te doen. Verder kan er op verzoek ook een afspraak op een ander tijdstip worden gemaakt. 
* Voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar worden activiteiten georganiseerd. Dit gaat in samenwerking met Open Jongerencentrum Cartouche. De georganiseerde activiteiten vinden hier ook plaats. Men draait onder de naam Saturday Night Club. De oudere jeugd kan terecht bij Open Jongerencentrum Cartouche. 
* Een paar jaar geleden heeft een werkgroep uit de dorpsraad en enkele actieve ouders een skatebaan gerealiseerd, waar veel gebruik van gemaakt wordt. Al enige tijd lijkt dit meer te gaan functioneren als een ontmoetingsplaats voor jongeren met alle mogelijke positieve, maar ook zeker enkele negatieve kanten. 
* t.a.v. sportaccommodaties beschikken we over een gymzaal en een sportveldencomplex. De gymzaal wordt momenteel gerenoveerd, echter een aparte ingang voor publiek is hierin (nog) niet meegenomen. Nu dient het publiek via de kleedkamers naar de zaal te lopen, wat m.b.t. privacy en diefstal onacceptabel is.

Er zijn verder diverse ruimtes en plaatsen, waar verenigingen hun eigen sport of hobby beoefenen, o.a. handboogschutterij, Jong Nederland, tennisclub, voetbalclub, korfbalclub, hengelsportvereniging, postduivenvereniging, ruiterclub en biljartclubs. De KBO, een van de grootste verenigingen concentreert haar activiteiten voornamelijk in de accommodatie Aan de Brug’ en het Gemeenschapshuis ‘De ‘Bondszaal’. 
Naar de toekomst toe zou het zinvol zijn om met een aantal verenigingen een samenwerkingsverband aan te gaan. We denken hier m.n. aan enkele sportverenigingen, die ook qua ligging van accommodaties dicht bij elkaar liggen. Ook al omdat het steeds moeilijker blijkt te worden, om mensen te krijgen voor bestuurstaken, zou dit het onderzoeken waard zijn. 

De heemkundewerkgroep St. Werkgroep Oud – America heeft zijn onderkomen (de Moeëk) in “Aan de Brug’’. Zij zorgen er sinds 1979 voor dat alles wat met America’s historie te maken heeft, bewaard blijft. 

Er is geen bibliotheek in America. Dit wordt deels gecompenseerd door de bibliobus, die elke twee weken America bezoekt. De bibliobus is afgeschreven en zal te zijner tijd verdwijnen. Naar alle waarschijnlijkheid zal er binnen een redelijke termijn een servicepunt van de bibliotheek in America komen. 

Golfclub “de Golfhorst” met zij golfbanen is gesitueerd op en om het Horster gedeelte van de voormalige regionale vuilnisstortplaats Zuringspeel. Het ledental heeft de laatste jaren een enorme groei ondergaan. 

America kent een eigen dorpsblad. Sinds 1986 valt maandelijks het Peelklokje bij alle Americaanse gezinnen in de bus. Hierin kunnen verenigingen en Americanen hun nieuws en activiteiten kwijt. Voor Americanen en Americaanse bedrijven bestaat de mogelijkheid om te adverteren. Dit levert, naast de jaarlijkse vrijwillige bijdrage onder de lezers en de verenigingen voldoende financiën op om dit maandblad gratis huis-aan-huis te verspreiden. Dit functioneert naar ieders tevredenheid. Dit wordt door vrijwilligers gerealiseerd.
Het actuele wekelijks nieuws wordt gepubliceerd in het weekblad van Horst aan de Maas, “de Echo”.

De dorpsraad heeft ruim voldoende leden (13). Deze heeft zich onlangs aangesloten bij de Vereniging van Kleine Kernen Limburg (VKKL). Binnen de gemeente Horst aan de Maas vindt overleg plaats binnen het Dorpsradenoverleg Horst aan de Maas. Alle dorpsraden zijn hierin vertegenwoordigd en bespreken vnl. dorpsoverstijgende zaken. De renovatie van de kern, met diverse daaruit voortvloeiende activiteiten, zoals het Park “den Turfsteaker” met de daarbij behorende wegen en kruisingen, de kruising Griendtveenseweg/Zwarteplakweg en de kiosk bij het kerkplein vragen mmenteel veel aandacht. Tevens vergen de reconstructie van het platteland en de [plannen voor de aanleg van een windmolenpark op de grens tussen Veulen en America momenteel veel aandacht. Met behulp van het Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) zal komend jaar de leefbaarheid per kern in kaart worden gebracht. Dorpsraden krijgen op deze manier goed zicht op hoe het dorp ervoor staat. Welke dingen goed of niet goed gaan, welke ontwikkelingen zich afspelen en wat voor de toekomst aandachtspunten zijn. De notitie die u nu leest kunt u zien als een mini DOP. 

3.2 De meeste voorzieningen liggen gunstig in het dorp en zijn voor iedereen bereikbaar. 

3.3 De meeste jeugdafdelingen van de sportverenigingen kennen geen groei meer, echter problemen m.b.t. de begeleiding, vrijwilligers blijven actueel. Halfjaarlijks vindt er op initiatief van de dorpsraad overleg plaats tussen verenigingen met een jeugdafdeling om problemen en knelpunten te bespreken en vormen van samenwerking te bewerkstelligen. We worden hierbij ondersteund door Synthese. De laatste jaren worden de bijeenkomsten matig bezocht. Echter zolang er behoefte aan is, zullen we hiermee doorgaan.

3.4 T.a.v. kinderopvang is bekend dat er het e.e.a. onderling geregeld wordt. De kosten van reguliere opvang zijn de laatste tijd erg toegenomen. Het gevolg is dat sommige ouders hun kinderen naar kinderopvang in naburige dorpen brengen. 
De verwachting is dat de basisschool de komende jaren wat leerlingen minder zal krijgen.

3.5 de afwezigheid van politie wordt als een gemis ervaren. De politie zou zich wat vaker moeten laten zien, met name i.v.m. overlast van hangjongeren (vernielingen en herrie) bij de skatebaan, het schoolplein en de Kerkebos. Het is wenselijk dat de burgers van elk voorval melding maken bij de politie. De hoeveelheid meldingen is een graadmeter voor de politie om aandacht hieraan te geven, bijv. in de vorm van meer surveillance.

We denken dan vooral aan de preventieve werking, die van aanwezigheid van politie uitgaat. Verder zou de politie zich wat vaker moeten bezighouden met verkeers- en snelheidscontroles (zal worden opgenomen in het politie inzetplan voor 2005) en met de gevoelens van sociale onveiligheid bij inwoners. 

3.6 We maken ons verder zorgen over de toekomst van het ambulancevervoer en het blijven functioneren van het ziekenhuis te Venray. De plannen van de minister om in de toekomst het beleid t.a.v. de apotheekhoudende huisartsen baart ons grote zorgen. Dit houdt in dat we deze voorziening op termijn kwijt kunnen raken. America heeft samen met Ysselsteyn en Kessel als enige in de regio Nrd. Limburg nog een eigen apotheekhoudende huisarts. De huisartsenposten in combinatie met apotheekvoorziening in de weekends functioneren niet helemaal naar tevredenheid. 

3.7 Speelvoorzieningen voor de jeugd. Er liggen speelterreintjes aan de Wouterstraat, De Landauer, Dissel, het Rustven; aan de Wouterstraat ligt dit in het Beukenhof. In het kader van Beleidsplan Speelvoorzieningen zijn/worden de veiligheid van de speeltoestellen verbeterd. Dit betekent dat de onveilige toestellen verwijderd zijn en deze gedeeltelijk nu en deels wat later weer herplaatst gaan worden.
In de Beukenhof is ook een mooie diergaarde gesitueerd. Veel mensen brengen hier een bezoek. Op diverse plaatsen in het dorp zijn zitbanken en tafels geplaatst. De financiering is deels door de dorpsraad en deels door sponsoring van eigen ondernemers gebeurd. De plaatsing van zitbanken en tafels is een goede zet gebleken en heeft een sociale functie gekregen. Vooral in de zomer is dit een goede ontmoetingplaats voor buurtbewoners. 
Tussen de Ger. Smuldersstraat en de Kerkbosweg liggen achtereenvolgens een parkeerplaats voor vrachtwagens, een trapveld, daarachter is een skatebaan aangelegd. Verder ligt hier het gebouw en het sportveld van Jong Nederland, de tennisbanen, de handboogschutterij en een tiental volkstuintjes. Kortom, een bijzonder actieve hoek.

3.8 Nutsvoorzieningen
America heeft sinds het voorjaar de mogelijkheid tot snel internetten (ADSL en kabel).
Gedeeltes van het buitengebied zijn nog steeds niet voorzien van gas, kabel-TV en riolering. Het grootste gedeelte van het buitengebied is bekabeld. Helaas blijven enkele gebieden (vooralsnog) onbekabeld. 
Riolering, waarvoor de dorpsraad zich sterk heeft gemaakt, zal medio 2005 overal in het buitengebied zijn gerealiseerd. 

4.0 Bereikbaarheid en verkeer

4.1 America is bereikbaar met de deeltaxi, waarvan de tarieven afgelopen jaar sterk zijn verhoogd. 
Hoewel de treinen dagelijks vele malen door America razen, is er helaas geen halteplaats meer. We maken ons zorgen over de toekomst van de spoorlijn. Momenteel is er al een overbezetting op de lijn en als de plannen van de mogelijke komst van de Ijzeren Rijn over het baanvak Eindhoven – Venlo doorgaan, zal de intensiteit nog sterker verhoogd worden. Dit is niet te hopen. Het ziet er naar uit, dat de IJzeren Rijn niet door America zal lopen. 

4.2 Met de auto is America goed bereikbaar. Op de invalswegen wordt echter overwegend te hard gereden. Er zijn nog steeds zeer onveilige kruisingen. Het kruispunt Peelheideweg/ Lorbaan is een kruispunt, waar regelmatig ongevallen plaatsvinden. De kruising Hofweg / Kabroekstraat / Nusseleinstraat / Hoebertweg behoeft een veilige reconstructie, alsmede de kruising Griendtveenseweg/Zwarte Plakweg/Wachtpostweg. Deze twee kruisingen zullen binnenkort worden heringericht en veiliger gemaakt in het kader van de renovatie ven de kern. De T-kruising Jacob Poelsweg-Griendtveenseweg, alsook de Hofweg, de Lorbaan en de Wachtpostweg (sluiproute) zijn erg gevaarlijk. 
De afgelopen jaren vonden hier regelmatig ongelukken plaats, waarvan enkele met dodelijke afloop. De Spoorwegovergang op de Saarweg is onlangs na een ernstig ongeval gesloten. De Wachtpostweg zal begin 2005 aan de oostkant van de Saarweg worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Er zal wel een tractorsluis worden aangebracht. Hiermee zal het sluipverkeer worden tegengegaan en deze route voor fietsers aantrekkelijker en veiliger worden.
Vanaf de Midden Peelweg wachten we nog steeds op een afslagverbod naar de Wouterstraat. In de kern van America zijn de hoge snelheden voor een groot gedeelte teruggedrongen door de aanleg van de nodige verkeersremmers. Drempels liggen er genoeg. Niet iedereen is hier even blij mee, maar de snelheden zijn wel een stuk lager geworden. Met de renovatie van de kern is de gehele kern 30 km-gebied worden, wat de veiligheid heeft verbeterd. 

4.3 Voor fietsers ziet het er ook niet al te rooskleurig uit. Er zijn nogal wat gevaarlijke situaties. We denken hierbij aan de routes Lorbaan richting Venray, de Hofweg en de Griendtveenseweg. Het ontbreken van fietspaden en de hoge snelheden zijn hier o.a. debet aan. De verkeersgeleiding naar scholengemeenschap Dendron in Horst is ook onveilig omdat over deze smalle weg toch allerlei gemotoriseerd verkeer komt en de fietsers gedwongen worden om langs de gevaarljke wegkanten te fietsen. Fietspaden zijn dringend gewenst langs de Lorbaan richting Venray. Langs de Hoebertweg zijn snelheidsremmende maatregelen genomen en deze weg is thans ingericht als 60 km weg en mag nu als redelijk veilig worden beschouwd.

4.4 Voor voetgangers zijn er in de kern voldoende trottoirs aanwezig. In de kern is de snelheid van de auto's dusdanig dat er bijna geen gevaarlijke situaties meer voorkomen. Uitzondering hierop is de Nusseleinstraat, waar na de renovatie door de lage drempels toch redelijk hard wordt gereden. 
Buiten de kom is wandelen op de wegen gevaarlijk en niet aan te raden.
Er zijn momenteel plannen om de oude verkeersdrempels in de kern te verwijderen en de kruisingen verhoogd uit te voeren. 

4.5 Voor rolstoelgebruikers is het e.e.a. gerealiseerd. In overleg met rolstoelgebruikers is er destijds door de dorpsraad en de gemeente een rolstoelplan opgesteld wat ook uitgevoerd is.
Momenteel bestaan er nog wel hindernissen in de vorm van geparkeerde auto’s op het trottoir tegenover “Boëms Jeu”. Dit zal binnenkort worden opgelost door een algemeen parkeerverbod op de Nusseleinstraat en Pastoor Jeukenstraat, m.u.v. de plaatsen die gemarkeerd zijn met een “P”.
De dorpraad, gemeente en staatsbosbeheer hebben een rolstoelvriendelijke wandelroute door het Schadijkerbos aangelegd. Deze is overigens slechts gedeeltelijk bruikbaar, doordat bepaalde stukken in de route niet goed vlak zijn. 

4.6 Het eerste deel van de renovatie van de kern van America is gerealiseerd, er zullen nog aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit betreft de driehoek ter plaatse van d’n Turfsteaker (incl. park) en de kruising bij de spoorwegovergang. In de kern zijn nieuwe bomen aangeplant, nieuwe lantaarnpalen geplaatst, deels nieuwe riolering en waterleiding aangelegd en er zijn twee straten (Past.Jeukenstraat en Nusseleinstraat) nieuw beklinkerd. Tevens is er bij de kerk een nieuwe dorpspomp en een jeu de boules baan aangelegd. Dit is alles door een werkgroep, opgericht vanuit de dorpsraad begeleid. In deze werkgroep waren tevens de gemeente, de aanwonenden en ondernemers vertegenwoordigd. De feestelijke opening heeft in het voorjaar plaatsgevonden, waarin de betrokkenen in het zonnetje zijn gezet.
Momenteel wordt er met een werkgroep voorbereidingen getroffen om een kiosk tussen het kerkplein en het spoor (Lokatie “Wachtpost 16”) te realiseren. In deze werkgroep hebben o.a. een architect (geboren en getogen in America) en een bouwkundige uit America zitting. Dit project zal voor een groot deel door vrijwilligers uit America worden uitgevoerd.


5.0 Werken
5.1 De mensen, die niet in America werkzaam zijn, werken overwegend in de omliggende grotere plaatsen zoals Horst, Venray en Venlo. 

5.2 De werkloosheid onder de beroepsbevolking is niet erg hoog. 
De middenstanders moeten alle mogelijke moeite doen om het hoofd boven water te houden. 

Met name voor de land- en tuinbouw zijn er grote problemen. We denken hierbij m.n. aan de problemen in de varkenshouderij en de daarmee gepaard gaande toekomstige reconstructie. Dit is geen typisch Americaans, maar een regionaal en zelfs landelijk probleem. Voor agrariërs in het Peelgebied gelden er echter daar bovenop dusdanige beperkende maatregelen, dat velen in grote moeilijkheden dreigen te geraken of al zijn geraakt. Het ziet er naar uit dat agrariërs ingesloten dreigen te raken tussen recreatie, grootschalige bosbouw (mogelijk in de toekomst) en natuurgebieden zoals Mariaveen en Grauwveen en daardoor toch wel beperkt worden in hun mogelijkheden. 
De plannen om in de toekomst wat meer te doen met recreatieve voorzieningen langs de Midden Peelweg biedt mogelijk wat kansen voor de werkgelegenheid. De gemeenten Horst en Sevenum bereiden momenteel een zeer ambitieus plan voor: Natuur- en recreatiegebied De Peelbergen. Dit zal nogal wat gevolgen hebben voor America en zijn omgeving. Vorig jaar is in dit kader aan de Peelheideweg een mini Peellandschap “De Heere Peel” gerealiseerd. 

Er bestaan plannen om het Historisch Peelpark de komende jaren verder uit te bouwen tot een volwaardige toeristische trekker. Dit loopt echter og niet zo vlot en zal nog veel jaren van flinke inspanning van betrokkenen vergen.

Het bovenstaande geeft aan dat er naast positieve ontwikkelingen ook enkele ontwikkelingen zijn, die zorgen baren en waarvoor oplossingen gezocht moeten worden. 

Hoofdactiepunten:
* voldoende woningbouw naar behoefte (starters/senioren) voor de toekomst. M.n. m.b.t. continuïteit bestaan zorgen. Ook de opwaardering, het opplussen van bestaande woningen verdient meer aandacht. (niveau gemeente en provincie)
* verbetering van de verkeersveiligheid, met name voor die van fietsers, snelle uitvoering van het GVVP. Bedreigingen vanwege de mogelijke komst van de IJzeren Rijn. (niveau gemeente en provincie)
* verbetering van de woonomgeving, deels door zelfwerkzaamheid (niveau locaal en gemeente)
* Attractiever maken van (de kern) America voor bewoners en toeristen (denk o.a. aan het meanderen van de Kabroeksebeek, wandelroutes en waterpartijen) 
* minimaal instandhouden van het huidige voorzieningenpakket (niveau locaal en gemeente)
* verbetering van de accommodaties voor verenigingen, eventueel door samenwerking (niveau locaal en gemeente)
* relatie natuur / milieu / recreatie en omliggende agrarische activiteiten in relatie met de op handen zijnde reconstructie van het buitengebied (niveau gemeente, provincie en landelijk) 
* het op peil houden en mogelijk verhogen van het aantal vrijwilligers om veel zaken draaiende te houden. 
* Behoud van een bibliotheekvoorziening voor America e de inrichting van een Servicepunt. (gemeente, provincie) 
* verbetering van de gevoelens van (on) veiligheid bij de mensen.

Notitie geschreven door:
Hay Engels (voorzitter dorpsraad America)
December 2004

 

 
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster@americaweb.nl.
Copyright © 2002 Dorpsraad America. Laatst bijgewerkt: zondag 30 september 2012