Ga naar de homepage van Americaweb.nl...                   
 

Dorpsco÷peratie

Start

 

 

Dorpsco÷peratie America

Motto: America dat stiŰt, ma neet zonder oow !!

Goede voorzieningen, gezamenlijke activiteiten en mogelijkheden om te ontmoeten zijn belangrijk. Sprekende voorbeelden hiervan zijn de Dorps-Dagvoorziening en het project Vervoer in America (VIA) dat van start is gegaan. Beiden draaien op vrijwilligers.

Om o.a. deze activiteiten bestuurlijk onder te brengen (financiŰn, administratie, verzekeringen etc.) is de Dorpsco÷peratie America (DCA) opgericht. Wellicht kunnen in de toekomst meer activiteiten hierin ondergebracht worden. Zoals de naam al zegt, is een co÷peratie een samenwerking voor en door leden. Uiteindelijk willen we dat zoveel mogelijk inwoners van America lid worden, als deelnemer aan activiteiten, als vrijwilliger, of als ondersteunend lid. Via Het Peelklokje houden we u op de hoogte over de opzet en de plannen van de DCA.

Het eerste bestuur van de co÷peratie wordt gevormd door Gerd Hendrix, Angela Janssen, Ger van Ginkel en Jac Thijssen. Heel fijn dat zich al enkele mensen gemeld hebben die actief mee willen gaan doen.

Voor informatie kunt u zich richten tot de voorzitter van Dorpsco÷peratie America,
Jac Thijssen, tel. 077-4642134 of per 

 


Beleidsnotitie Dorpsco÷peratie America

Visie en Missie
In een relatief kleine gemeenschap als America is het belangrijk dat mensen met elkaar en voor elkaar zorgen voor een prettige leefomgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk activiteiten ondernemen. Van belang is dat deze mogelijkheden voor alle Americanen openstaan en dat er aanbod is voor alle leeftijden. Veelal zijn bij de opzet van gezamenlijke activiteiten vrijwilligers betrokken.
De missie van de Dorpsco÷peratie is om activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden te faciliteren.
De co÷peratie is de rechtspersoon, waar vrijwillige initiatieven in kunnen worden ondergebracht.

Historie
De Dorpsraad van America heeft in 2013 een enquŕte in America gehouden in de vorm van een zogenaamd Dorpsdagboek. Een en ander is uitgewerkt in het document ôDe kracht van Americaö. Hierna zijn hebben verschillende werkgroepen de centrale themaĺs uit dit document opgepakt. Een van de werkgroepen is ôSamen Zorgenö. Deze werkgroep heeft rondgekeken bij enkele reeds bestaande zorg- en/of dorpsco÷peraties en zich laten informeren door deskundigen op het gebied van welzijnsinitiatieven en organisatievormen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de oprichting van de Dorpsco÷peratie America op 31-03-2015.

Activiteiten van de co÷peratie
Namens de verschillende vrijwilligersinitiatieven is de co÷peratie de rechtspersoon.
De rechtspersoon voert financiŰle administratie, is formele aanvrager / ontvanger van subsidies, en is aanspreekpunt voor gemeente, provincie, bank, belastingdienst.

FinanciŰle structuur en doelstelling
De co÷peratie voert de financiŰle administratie van de verschillende activiteiten. Binnen de boekhouding blijven de inkomsten en uitgave per activiteit gesplitst. De algemene kosten van de co÷peratie, zoals bijvoorbeeld de kosten van de bankrekening, en de inschrijving KvK verdelen we over de verschillende activiteiten naar rato van de begrotingswaarde van de betreffende activiteit.

Inkomsten van de co÷peratie bestaan uit contributies, schenkingen, subsidies, bijdragen van fondsen, betalingen bij deelname aan activiteiten en overige inkomsten. Boekjaren lopen van 01-01 t/m 31-12. Jaarlijks legt de co÷peratie financiŰle verantwoording af in het jaarverslag.
De co÷peratie heeft geen winstoogmerk.

Co÷peratie en vrijwilligers
Vrijwilligers zijn cruciaal in de visie van de co÷peratie. De co÷peratie probeert daarom de vrijwilligers te ôontzorgenö, door de nevenactiviteiten, zoals financiŰle administratie en de eindverantwoordelijkheid hierover, van de vrijwilligers over te nemen. We verwachten dat het overnemen van de eindverantwoordelijkheid positief is voor de waarborging van continu´teit.

Co÷peratie en deelnemers
De relatie tussen de co÷peratie en de deelnemers aan activiteiten is minder direct.
Naar verwachting zal het ôontzorgenö van vrijwilligers een positief effect op de activiteiten hebben.

Co÷peratie en overige organisaties in America
De co÷peratie heeft een werkveld waarop ook andere organisaties actief zijn. Voor een deel komen de doelstellingen van de co÷peratie, van de dorpsraad en van het Gezondheidscentrum America overeen. Het aandachtveld van de co÷peratie is ôvrijwilligers, zorg en welzijn.ö Dorpsraad behartigt zoveel mogelijk de belangen van ôAmerica algemeenö. Het GCA staat ook voor zorg en welzijn, maar dan beroepsmatig. De grenzen tussen de werkvelden zijn niet scherp en niet eenduidig te trekken. We hechten daarom aan een goede en open samenwerking met de Dorpsraad en het GCA.

In America zijn er ook andere organisaties die v.w.b. doelgroep overeenkomen. Dit zijn organisaties die op grotere schaal, bijvoorbeeld landelijk, opereren en die op lokaal niveau activiteiten opzetten. Als voorbeeld kunnen we noemen KBO, Zonnebloem e.a. Hiermee willen we niet concurreren, wel samenwerken, op uitnodiging.

Lidmaatschap en contributie
De co÷peratie wil zoveel mogelijk leden hebben. Ze wil er namelijk zijn voor alle Americanen, van alle leeftijden. We willen daarom de contributie zo laag mogelijk houden. In eerste instantie moeten we zorgen dat de bestaande activiteiten niet structureel duurder worden; de huidige deelnemers mogen geen nadeel ondervinden bij de overgang naar de co÷peratie.
We willen binnen het eerste jaar van ons bestaan een contributieconcept uitwerken, waarbij we 1) zoveel mogelijk leden kunnen krijgen, deelnemers vrijwilligers en sympathisanten en 2) zoveel mogelijk voordeel uit het lidmaatschap kunnen halen voor alle leden.

Aflegging verantwoording
De co÷peratie legt op de volgende manieren verantwoording af:
Publicatie van beleid en jaarverslag op een openbare internetsite.
Het houden van een jaarvergadering, voor alle leden, waarbij de leden de mogelijkheid hebben om punten op de agenda te krijgen, betreffende beleid, begroting, contributies en activiteiten.

Toekomst
Voor de co÷peratie voorzien we een scenario van gecontroleerde groei. Reeds bestaande activiteiten in de samenleving kunnen worden ondergebracht bij de co÷peratie en/of nieuwe activiteiten kunnen worden ontwikkeld binnen de co÷peratie, voor zover ze passen binnen de doelstelling, zoals verwoord in dit beleidsstuk en in de statuten.


Activiteitenoverzicht Dorpsco÷peratie America

De begroting van de Dorpsco÷peratie America is gebaseerd op de volgende activiteiten:

2015
- Oprichting DCA Oprichtingskosten in 2015
- PR en Ledenwerving Eenmalige kosten in 2015+2016
- In werking gaan van Vervoer In America
  Eenmalige kosten bij VIA (o.a. aanschaf materialen/voorzieningen, VOG-verklaringen etc. Deze kosten vallen voornamelijk in 2015)
- Continuering van de Dorps Dagvoorziening, overgang van Synthese naar DCA
- Fondswerving m.b.t. diverse vrijwilligersactiviteiten en m.b.t. oprichting DCA

2016
- Continuering VIA
- Continuering DDV
- Onderbrengen van meerdere vrijwilligersvoorzieningen
- Fondswerving m.b.t. diverse vrijwilligersactiviteiten


Downloads

Jaarverslag 2015 
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan webmaster@americaweb.nl.
Copyright ę 2002 Dorpsraad America. Laatst bijgewerkt: dinsdag 14 juli 2015